Truyện tranh Buttobi Itto (Jindo Đại học) – Sóng gió cầu trường

  • Tên khác: Sóng gió cầu trường, Đường Dẫn Đến Khung Thành 2, Đường Dẫn Tới Khung Thành 2
  • Số chương: 102