Hammer Session phần 1,2 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu & In High School

 1. Fox

  Fox Administrator

  Truyện tranh Hammer Session là câu chuyện về 2 tù nhân đào tẩu mà một trong số đó trở thành thầy giáo chuyên giáo dục những "bài học chấn động" cho học sinh.

  Hammer Session là bộ truyện tranh về thầy giáo khá hay, cũng giống như GTO thầy giáo còn "bá đạo" hơn học sinh gấp nhiều lần. Vì vậy có thể dễ hiểu vì sao chính họ lại là những người thấu hiểu học sinh của mình nhất.

  Truyện tranh Hammer Session gồm 2 phần và mình sẽ tổng hợp luôn trong bài viết này:
  Hammer Session phần 1: Thầy giáo tuyệt chiêu
  Hammer Session phần 2: In high School

  Hammer-Session-Thay-giao-tuyet-chieu.jpg


  Hammer Session phần 1 & 2
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 1)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 2)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 3)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 4)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 5)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 6)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 7)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 8)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 9)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 10)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 11)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 12)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 13)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 14)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 15)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 16)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 17)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 18)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 19)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 20)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 21)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 22)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 23)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 24)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 25)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 26)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 27)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 28)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 29)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 30)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 31)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 32)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 33)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 34)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 35)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 36)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 37)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 38)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 39)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 40)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 41)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 42)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 43)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 44)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 45)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 46)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 47)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 48)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 49)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 50)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 51)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 52)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 53)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 54)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 55)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 56)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 57)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 58)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 59)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 60)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 61)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 62)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 63)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 64)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 65)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 66)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 67)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 68)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 69)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 70)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 71)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 72)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 73)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 74)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 75)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 76)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 77)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 78)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 79)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 80)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 81)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 82)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 83)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 84)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 85)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 86)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 87)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 88)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 89)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 90)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 91)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 92)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 93)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 94)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 95)
  Hammer Session phần 1 - Thầy Giáo Tuyệt Chiêu (Chap 96)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 1)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 2)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 3)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 4)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 5)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 6)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 7)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 8)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 9)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 10)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 11)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 12)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 13)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 14)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 15)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 16)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 17)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 18)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 19)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 20 -Extra 1)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 21 -Extra 2)
  Hammer Session phần 2 - In High School (Chap 22 -Extra 3)
   
  Last edited: Dec 4, 2019
  Loading...

Share This Page